GDPR är ett viktigt steg framåt för att skydda enskildas rättigheter med avseende på deras personuppgifter. Vi åtar oss att helt rätta oss efter GDPR:s principer och vi är övertygade om att tillämpning av dessa principer över hela vår verksamhet kommer att hjälpa oss att fortsätta arbetet med att tillhandahålla högsta möjliga standard på våra tjänster till våra klienter över hela världen.

Vi har slutfört vårt efterlevnadsprogram avseende GDPR. Detta för att säkerställa att vi arbetar under fullständig efterlevnad och för att upprätthålla denna status löpande.

Följande ger en översikt över de åtgärder Insight har vidtagit för att uppfylla kraven för GDPR:

  1. Utföra en heltäckande uppgiftsrevisionsgranskning för att ta reda på exakt vilka personuppgifter vi har, var vi lagrar dem och hur och varför vi behandlar dem.
  2. Upprätta förbättrade processer för hantering av riskbedömningar för att identifiera databehandling med potentiellt hög risk samt övervaka och minska sådana risker.
  3. Implementera GDPR-efterlevnad enligt design via vårt Change Management-program, med avseende på systemutveckling, förändringar i verksamhetsprocesser samt antagande av tredje parters tillämpningar och tjänster.
  4. Utföra en heltäckande övning med revisionsgranskning av leveranskedjan för att säkerställa att våra leverantörer också efterlever GDPR.
  5. Säkerställa att samtliga av våra medarbetare över hela världen förstår och efterlever GDPR, genom att implementera global utbildning för alla om GDPR och god datahantering och utbilda experter i datahantering inom varje EMEA-funktion.

Ta reda på mer om Insights åtagande avseende GDPR.